Sykehuskartet i Midtre Hålogaland – To sykehus

Etter at helseminister Bent Høie la frem ny Nasjonal helse- og sykehusplan 20. november 2015, og i den forbindelse uttalte at han så for seg fjerning av akuttilbud ved flere sykehus i Norge, gjorde jeg et forsøk på å tegne et “sykehuskart” for Hålogalandsregionen, basert på hvilke innbyggere som har kortest vei til hvilket sykehus.

sykehus_x4_tekstEn kjøretidsanalyse for hele befolkningen i regionen, viste at når den nye Hålogalandsbrua står ferdig til neste år, vil omtrent 60 000 mennesker ha Narvik som sitt nærmeste sykehus, mot 35 000 for Harstad, 32 000 for Vesterålen og 23 000 for sykehuset i Lofoten.

Dette er situasjonen slik virkeligheten ser ut i dag, med fire fullverdige akuttsykehus i regionen; det neste spørsmålet blir naturlig nok hvilken konsekvens en endring til kun to fullverdige sykehus får.

Isokroner

Vesterålen og Harstad
Vesterålen og Harstad – Høies variant
Vesterålen og Narvik
Vesterålen og Narvik
Lofoten og Harstad
Lofoten og Harstad

Der den forrige analysen hadde som formål å finne nedslagsfeltet for hvert av de fire sykehusene, har jeg denne gang valgt å ikke se på hvert enkelt sykehus, men heller hvordan helheten blir seende ut med forskjellige kombinasjoner av akuttsykehus. Med forutsetningen at man skal ha ett sykehus i Lofoten/Vesterålen og ett sykehus i Ofoten/Sør-Troms, blir det fire mulige kombinasjoner.

Helseministerens “ønske” var å beholde Vesterålen og Harstad, hvilket kan høres fornuftig ut basert på at disse ligger i/nær største by i hvert av de to områdene. På den annen side har altså ikke Harstad et spesielt stort nedslagsfelt utenfor egen by.

De isokrone linjene på kartutsnittene til høyre (klikk for større) deler regionen inn i 30-minutters soner etter kjøretid til nærmeste sykehus, uavhengig av hvilket sykehus det måtte være.

Lofoten og Narvik
Lofoten og Narvik

Sammen med bakgrunnsfargen (grønt for de som har kortest vei, deretter via gult og oransje til rødt for de som har lengst vei) får man et visst inntrykk av at det er variantene med Vesterålen og Narvik som gir mest grønt areal, men det er i grunnen vanskelig å si noe bastant, og uansett er det jo ikke kvadratmetere som er viktig, men menneskene.

Befolkning

Isokronene er likevel ikke helt ubrukelige; diagrammet under viser hvor mange mennesker som bor innenfor hver av disse 30-minutters sonene for hver av de aktuelle sykehuskombinasjonene.sykehus_2_iso_personerVed første øyekast er det klart at sykehusene i regionen ligger nær befolkningssentra, slik at kategorien 0-30 minutter er den som inneholder flest mennesker, mens de øvrige kategoriene danner noe som minner om en Gauss-kurve. Helt til venstre kommer det klart frem at alternativene med Harstad gir kort reisevei for flest mennesker, mens det på høyre side er tydelig at alternativet Lofoten og Narvik gir veldig lang kjøretid for en del mennesker.

Igjen er det likevel vanskelig å si noe bastant; poenget med reisetid til akuttsykehus er jo ikke hvor mange som har gangavstand dit, men hvordan hele befolkningen kan dekkes best mulig. En bedre måte å sammenlikne disse nokså store datasettene (reisetid for over 145 000 personer) med stor variasjon (reisetid fra under minuttet til over fire timer), er å se på sentralmål.

Det vanligste (fordi det er enklest) er å bruke gjennomsnitt, men medianverdien er gjerne det beste målet, ettersom den i mindre grad påvirkes av ekstreme enkeltverdier. Medianverdien blir her den kjøretiden som halvparten av befolkningen ligger under, og halvparten over.

sykehus_2_medianKombinasjonene med Lofoten gir høy gjennomsnittlig kjøretid sammen med Narvik og høy mediantid sammen med Harstad. Ellers er det ikke veldig store forskjeller, men kombinasjonen Vesterålen og Narvik er den som gir lavest kjøretid både som gjennomsnitt og som median. Det er altså ikke helseministerens variant som gir best akuttdekning i midtre Hålogaland.

Fire sykehus og et kompromiss

Fire sykehus
Fire sykehus

Til slutt gjenstår det da å se hvordan den beste mulige løsningen med to sykehus står seg mot dagens fire sykehus.

Vesterålen og Evenes
Vesterålen og Evenes

Det finnes de som har ønsket seg nytt felles sykehus for Harstad og Narvik, så som en liten bonus har jeg også tatt med en ekstra variant, med Vesterålen og Evenes (nærmere bestemt Dragvik vest for Bogen, som blir liggende omtrent på halvveien når brua er ferdig).

Bortsett fra for Lofotens del er disse to variantene snarlike på de isokrone kartene, men forskjellene kommer frem i diagrammene under.

Dagens fire sykehus gir kort reisevei for soleklart flest mennesker; nesten halvparten av befolkningen kan kjøre til sykehus på under en halvtime, mot bare en fjerdedel med to av dagens sykehus.

sykehus_4_2_iso_personerEt fellessykehus ville ikke vært nært noen av byene, men både Harstad og Narvik ville vært godt innenfor timeskategorien. Derfra og ut er denne varianten omtrent jevngod med fire sykehus, men når man ser på sentralmål ser man at selv om kombinasjonen Vesterålen og Evenes er markert bedre enn andre løsninger med to sykehus, kan den ikke måle seg med fire fullverdige sykehus. sykehus_4_2_medianHvis målet er å sikre trygghet for innbyggerne i midtre Hålogaland gjennom samlet sett størst nærhet til akuttsykehus – og dermed også tilbud som er avhengig av akuttfunksjonen – med kun to av dagens fire sykehus, er kombinasjonen Vesterålen og Narvik den beste. Fire sykehus er likevel (og nesten bokstavelig talt) milevis bedre enn bare to, med over femti minutter lavere medianreisetid; 37 minutter mot 90 minutter.

Kilder

  • Kartdata fra Statens kartverk
  • Siste befolkningstall fra Statistisk sentralbyrå
  • Siste vegdatabase fra Statens vegvesen
  • Trafikktall fra Trafikverket (Sverige)

Alle grunnlagsdata er offentlig tilgjengelige på nett, og benyttes for de norske kildenes del under Norsk lisens for offentlige data. Beregninger er gjort med PostGIS/pgRouting etter Dijkstras algoritme og visualisert i QGIS.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *