From SOSI to Shape with Sosicon on Windows

Denne posten er også tilgjengelig på norsk.

SOSI is a Norwegian format for the exchange of geographical data, and you’ll soon run into .sos files if you are going to work with GIS data from Norwegian public agencies. Unfortunately, this format is not universally supported by GIS software; an application like QGIS does have SOSI support through GDAL in theory, but in reality the solution may not be stable enough for practical use. Luckily there is a solution, in the shape of Espen Andersen’s tool Sosicon, which allows you to convert SOSI files to the Shape format (among other), which is as close to a universal standard as you’ll get.

Here is a quick guide to get started:

1) Download Sosicon for Windows from GitHub. Save to a location where you’ll be able to find the file again later; it is probably best for now to just save it in the same folder where you’ve got the .sos file you want to convert.SOSICON

2) If you don’t already have it, you’ll have to download and install a package for Visual C++ from Microsoft. I didn’t need to, because I already had it; if you’re unsure – just do it. Choose x86 if you’re using a 32-bit (old) computer; x64 if you’re using a 64-bit (new) computer.Visual C++

3) Open the command line (click the Start-button, type cmd in the search field and push enter.)cmd

4) Navigate to the folder where you’re keeping sosicon.exe and the .sos file you want to convert.cd

5) Convert the SOSI file with the command sosicon.exe -2shp <filename.sos>.sosicon -2shp

6) For each layer in the .sos file, you’ve now got a group of Shape files in the same folder. Open the .shp file with the application you’d like to use. If you’re going to move the files, keep in mind that all the files with similar names and different endings belong together.

More information and advanced examples at Espen Andersen’s website.

Fra SOSI til Shape med Sosicon for Windows

This post is also available in English.

SOSI er et særnorsk format for geografiske data, og det er fort gjort å støte på .sos-filer dersom man skal arbeide med GIS-data fra det offentlige Norge. Dette formatet er dessverre ikke støttet av all mulig programvare; for eksempel har QGIS SOSI-støtte gjennom GDAL i teorien, men i praksis er det ofte for ustabilt til å være brukbart. Heldigvis finnes det en løsning, i form av Espen Andersens verktøy Sosicon, som lar deg konvertere SOSI-filer til (blant annet) Shape-formatet, som er nærmest for en universell standard å regne.

Her er en kort oppskrift for å komme i gang:

1) Last ned Sosicon for Windows fra GitHub. Lagre på et sted du finner fila igjen; det enkleste akkurat nå er å legge fila i samme mappe som du har .sos-fila du vil konvertere.SOSICON

2) Dersom du ikke allerede har det, må du laste ned og installere en pakke for Visual C++ fra Microsoft. Jeg trengte ikke, for jeg hadde den fra før; er du usikker – just do it. Velg x86 dersom du har 32-biters (gammel) datamaskin; x64 dersom du har 64-biters (ny) datamaskin.Visual C++

3) Åpne kommandolinjen (trykk Start-knappen, skriv cmd i søkefeltet og trykk enter.)cmd

4) Navigér til mappa hvor du har sosicon.exe og .sos-fila som skal konverteres.cd

5) Konvertér SOSI-fila med kommandoen sosicon.exe -2shp <filnavn.sos>.sosicon -2shp

6) For hvert lag i .sos-fila har du nå fått en gruppe med Shape-filer i samme mappe. Åpne .shp-fila i programmet du ønsker å bruke. Skal du flytte filene, husk at alle filene med samme navn og forskjellig endelse hører sammen.

Mer informasjon og avanserte eksempler finnes hos Espen Andersen.