QGIS med SOSI-støtte på Ubuntu 13.10

This post is also available in English.

Oppdatering: Ett nytt verktøy fra Espen Andersen, sosicon, gjør det veldig enkelt å konvertere SOSI-filer til ESRI Shape-formatet. Dersom det ikke er nødvendig å åpne SOSI-filer direkte i QGIS (eller du ikke bruker QGIS i det hele tatt) anbefaler jeg at du prøver sosicon først. Windows, Linux og Mac OS X-utgaver er tilgjengelige på Andersens github.

I det siste har jeg syslet litt med QGIS og GRASS, to GIS-programmer som er basert på åpen kildekode og tilgjengelige for Linux, OSX og Windows.

Det er stort sett datasett fra Kartverket som er interessante for meg, hvilket innebærer at det er veldig nyttig å kunne arbeide med det særnorske SOSI-formatet. Begge GIS-programmene baserer seg på bruk av GDAL og OGR for å håndtere raster og vektordata, men for å få SOSI-støtte må du fjerne det vanlige GDAL-biblioteket og kompilere et nytt bibliotek selv, med SOSI-støtte aktivert.

Dette er fremgangsmåten jeg benyttet for å få tilgang til SOSI:

 1. Avinstallér gdal-bin-pakken
 2. Følg instruksjonene på trac.osgeo.org/gdal/wiki/SOSI (kun engelsk):
  • Installér nødvendige pakker (dependencies) som du ikke allerede har
  • Last ned og bygg Kartverkets FYBA-bibliotek
  • Last ned og bygg GDAL med SOSI aktivert (byggeprosessen tok nærmere en time på min meget saktegående maskin)
  • Jeg måtte oppdatere mellomlageret for biblioteker (libcache)
 3. Ett eller annet sted på veien viste det seg at Python-støtten i QGIS hadde blitt avinstallert (og den vil du gjerne ha i behold) så reinstallér python-qgis-pakken ved behov
 4. Tada! Jeg kan nyte SOSIser!

En positiv bivirkning av denne prosessen er at det virker som om QGIS håndterer vektor-data raskere med den nyere bibliotek-versjonen, men det kan være noe jeg innbiller meg.

Merk: Hvis du ønsker å konvertere .sosi-filer til et annet format, er ogr2ogr riktig verktøy. Ta en titt på Windows-versjonen av denne posten for litt mer info om akkurat det.

QGIS with SOSI support on Ubuntu 13.10

Denne posten er også tilgjengelig på norsk.

Update: A new tool by Espen Andersen, sosicon, now makes it very easy to convert SOSI files to ESRI Shape format. If it is not necessary to access SOSI files directly in QGIS (or you’re not using QGIS at all) I recommend you try sosicon first. Windows, Linux and Mac OS X versions are available at Andersen’s github.

I have recently been familiarising myself with QGIS and GRASS, two open source GIS suites that are available in Linux, OSX and Windows versions.

The datasets I am interested in are mostly from the Norwegian Mapping Authority, which means that being able to work with the Norwegian SOSI format is quite useful. Both of the GIS packages rely on GDAL and OGR for accessing raster and vector data, but to get SOSI support, you will have to remove the standard GDAL library and compile the library yourself, with SOSI enabled.

These are the steps I took to get SOSI support:

 1. Uninstall the gdal-bin package
 2. Follow the instructions at trac.osgeo.org/gdal/wiki/SOSI:
  • Install the dependencies, unless they are already installed
  • Download and build the Mapping Authority’s FYBA library
  • Download and build GDAL with SOSI enabled (building took close to an hour on my really slow computer)
  • I had to update the library cache (on Ubuntu 13.10)
 3. Somewhere along the path QGIS’ Python support had been uninstalled (and you probably want to have it) so just reinstall the python-qgis package
 4. Tada! I’m enjoying SOSIges!

As an added bonus, it feels like handling vector data is faster with the newer library, but that might be my imagination.

Note: If you would like to convert .sosi files into a different format, you want the ogr2ogr tool. Have a look at my Windows version of this post for a little more info on that.